Aktuality z implementácie všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT

EURÓPSKEHO FONDU PRE INTEGRÁCIU ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN SK 2 2013 EIF

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov si dovoľuje informovať, že výzva na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2 2013 EIF, vyhlásená dňa 26.05.2014 v súlade s ročným programom 2013 Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín sa ruší z dôvodu nedostatočného finančného krytia.

Ospravedlňujeme sa za akékoľvek nepríjemnosti potenciálnych žiadateľov o grant.


VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT EURÓPSKEHO FONDU PRE INTEGRÁCIU ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN SK 2 2013 EIF  

26.05.2014

Dňa 26.05.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2 2013 EIF v súlade s ročným programom 2013 Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Viac informácií k výzve na http://www.minv.sk/?eif_vyzva

Uzávierka výzvy na predkladanie žiadostí o grant je 31.07.2014.


Nové usmernenie EK k uplatňovaniu korekcií

22.04.2014

Upozorňujeme na nové usmernenie Európskej komisie týkajúce sa uplatňovania finančných korekcií na výdavky financované Európskou úniu v prípade nedodržania pravidiel pre verejné obstarávanie. Dokument si môžete stiahnuť tu (ZIP, 393 kB).


VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT EURÓPSKEHO FONDU PRE NÁVRAT SK 2013 RF

17.03.2014

Dňa 17.03.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2013 RF v súlade s ročným programom 2013 Európskeho fondu pre návrat. Viac informácií k výzve na http://www.minv.sk/?rf_vyzva

Uzávierka výzvy na predkladanie žiadostí o grant je 11.04.2014.


Schválenie Ročného programu Fondu pre vonkajšie hranice 2013

12.12.2013

Dňa 06.11.2013 bol Rozhodnutím Komisie č. C(2013) 7196 schválený Ročný program Fondu pre vonkajšie hranice na rok 2013 a spolufinancovanie z uvedeného fondu na rok 2013.

Dokument na stiahnutie nájdete v sekcii príslušného fondu.


Monitorovacie stretnutie pre konečných príjemcov IP všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov

12.12.2013

Dňa 13.11.2013 sa v priestoroch Ministerstva vnútra SR uskutočnilo monitorovacie stretnutie  pre konečných príjemcov individuálnych projektov všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov pre ročný program 2012.

Cieľom monitorovacieho stretnutia bolo okrem iného výmena informácií o stave implementácie všetkých štyroch fondov a riešenie aktuálnych problémov.

Zo stretnutia bol vyhotovený záznam (PDF, 254 kB), ktorý je k dispozícii na stiahnutie spolu s PPT k implementácii (PDF, 379 kB)a PPT k VO (PDF, 450 kB).


Zmena prílohy v rámci výzvy SK 2013 EIFInformačné stretnutie pre žiadateľov o grant k výzve SK 2013 EIF

30.09.2013

V prílohe č. 15 - Súhlas dotknutej osoby so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov žiadosti o grant nastala zmena, v znení prebehla aktualizácia znenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prosíme žiadateľov o grant, aby v predkladaných žiadostiach o grant používali aktualizované znenie.


13.09.2013

Dňa 05.09.2013 sa v priestoroch Ministerstva vnútra SR uskutočnilo informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci výzvy SK 2013 EIF. Viac informácií k výzve Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín nájdete v sekcii „výzva“ a „FAQ“ na: http://www.minv.sk/?eif_vyzva .

prezentáciu zo stretnutia nájdete tu (PPT, 619 kB).

Uzávierka výzvy SK 2013 EIF je 07.10.2013.


Schválenie verzie 1.1 Príručky pre konečného príjemcu k realizácii individuálnych projektov spolufinancovaných z fondov všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov pre ročné programy 2012 a 2013

29.07.2013

Dňa 29.07.2013 vstúpila do platnosti verzia 1.1 Príručky pre konečného príjemcu k realizácii individuálnych projektov spolufinancovaných z fondov všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov pre ročné programy 2012 a 2013.

Dokument na stiahnutie nájdete v sekcii „všeobecne o programe“.


Schválenie verzie 1.1 Príručky pre konečného príjemcu k realizácii národných projektov spolufinancovaných z fondov všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov pre ročné programy 2012 a 2013

26.07.2013

Dňa 20.07.2013 vstúpila do platnosti verzia 1.1 Príručky pre konečného príjemcu k realizácii národných projektov spolufinancovaných z fondov všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov pre ročné programy 2012 a 2013.

Dokument na stiahnutie nájdete v sekcii „všeobecne o programe“.


Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant k výzve SK 2013 ERF

26.07.2013

Dňa 24.07.2013 sa uskutočnilo informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci výzvy SK 2013 ERF. Viac informácií k výzve Európskeho fondu pre utečencov nájdete v sekcii „výzva“ a „FAQ“ na: https://www.minv.sk/?erf_vyzva 

Uzávierka výzvy SK 2013 ERF je 26.08.2013.


Schválenie Ročného programu Európskeho fondu pre utečencov 2013

16.07.2013

Dňa 08.07.2013 bol Rozhodnutím Komisie č. C(2013) 4430 schválený Ročný program Európskeho fondu pre utečencov na rok 2013 a spolufinancovanie z uvedeného fondu na rok 2013.

Dokument na stiahnutie nájdete v sekcii príslušného fondu.


Vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov ref. č. SK 2013 ERF

26.06.2013

Dňa 26.06.2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2013 ERF v súlade s ročným programom 2013 Európskeho fondu pre utečencov.

Viac informácií nájdete v časti: http://www.minv.sk/?erf_vyzva


Schválenie Ročného programu Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín 2013

05.06.2013

Dňa 22.04.2013 bol Rozhodnutím Komisie č. C(2013) 2239 schválený Ročný program Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na rok 2013 a spolufinancovanie z uvedeného fondu na rok 2013.

Dokument na stiahnutie nájdete v sekcii príslušného fondu.


Schválenie Ročného programu Európskeho fondu pre návrat 2013

05.06.2013

Dňa 23.04.2013 bol Rozhodnutím Komisie č. C(2013) 2415 schválený Ročný program Európskeho fondu pre návrat na rok 2013 a spolufinancovanie z uvedeného fondu na rok 2013.

Dokument na stiahnutie nájdete v sekcii príslušného fondu.


Stretnutie k príprave návrhu národného programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu na obdobie rokov 2014-2020

Apríl 2013 - priebežne

V rámci princípu partnerstva zorganizoval Odbor zahraničnej pomoci Ministerstva vnútra SR (OZP) ako útvar MV SR zodpovedný za koordináciu prípravy návrhov nariadenia, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) na obdobie rokov 2014 -2020 stretnutie s relevantnými partnermi aktívnymi v oblasti azylu, migrácie a integrácie v SR. Cieľom stretnutia bolo informovanie všetkých partnerov o tom, akým spôsobom bude v nasledujúcom viacročnom období podporovaná oblasť migrácie, integrácie a azylu prostredníctvom finančného nástroja AMIF a akým spôsobom budú stanovovane priority pre SR v tejto oblasti.

Účastníci stretnutia boli požiadaní o elektronické dodanie podkladov k tvorbe národného programu SR. Termín bol stanovený na 06.05.2013, v prípade potreby však zástupcovie OZP MV SR prijímajú podklady a návrhy priebežne, nakoľko termín pre konanie programového dialógu pre SR s Európskopu komisiou je určený na jeseň 2013.


Informačné semináre „Ako prispieva EÚ k aktivitám v oblasti migrácie na Slovensku“ na univerzitách v Nitre a Banskej Bystrici

Apríl 2013

Zástupcovia Zodpovedného orgánu všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov v dňoch 16.-17.04.2013 zorganizovali informačné semináre na pôde FF UKF v Nitre a Faukulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Na stretnutie pre verejnosť boli prizvaní aj relevantní partneri (Migračný úrad MV SR)ako aj koneční príjemcovia programu Solidarita. Cieľom bolo predstaviť fungovanie tohto programu ako celku, obsahové zameranie jeho jednotlivých fondov, ako aj spoluprácu s konečnými príjemcami, a to najmä prostredníctvom implementovaných projektov, ich zamerania, cieľov, priebehu realizácie, dosiahnutých výsledkov a pod.

Prezentáciu Zodpovedného orgánu na stiahnutie nájdete tu (PDF, 1 MB). V prípade záujmu o prezentácie ostatných účastníkov prosím kontaktujte príslušných koordinátorov jednotlivých fondov.