Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2021, piatok
 

Dokumenty na stiahnutie

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Schengenský dohovor (570,8 kB) pdf
Schengenská dohoda (487,3 kB) pdf
Protokol o schengenskom acquis začlenenom do rámca EÚ (1,3 MB) pdf
Akt o podmienkach pristúpenia SR (195,9 kB) pdf
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 562/2006 - Kódex schengenských hraníc (2,0 MB) pdf
RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY 2002/584/SVV o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (485,5 kB) pdf
RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY 2008/977/SVV o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (117,4 kB) pdf
RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY 2006/960/SVV o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov EÚ činnými v trestnom konaní (1,4 MB) pdf
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať (516,4 kB) pdf
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 95/46/EC o ochrane jednotlivcvo pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (377,8 kB) pdf
SMERNICA RADY 2001/40/ES o vzájomnom uznávaní rozhodnutí o vyhostení štátnych príslušníkov tretích krajín (457,4 kB) pdf
Zmluva medzi SR a ČR o spolupráci (159,1 kB) pdf
Zmluva medzi SR a Rakúskom o spolupráci (151,3 kB) pdf
Zmluva medzi SR a MR o spolupráci (179,1 kB) pdf
Zmluva medzi SR a Poľskom o spolupráci (123,0 kB) pdf
Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (470,2 kB) pdf
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (889,5 kB) pdf
Zákon č. 154/2010 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze (140,9 kB) pdf
Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzinov (298,8 kB) pdf
Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (155,6 kB) pdf
Prehľad platného schengenského acquis k 31. 12. 2012 (220,3 kB) rtf
Prehľad platných medzinárodných zmlúv upravujúcich oblasť schengenského acquis (152,9 kB) rtf
Prehľad platných všeobecne záväzných predpisov SR upravujúcich oblasť schengenského acquis (37,5 kB) rtf
Informačné letáky o SIS II v rôznych jazykoch (16,2 MB) zip