Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 
MV SR / Úrad inšpekčnej služby / Útvar inšpekcie ÚIS / Máte informácie o trestnej činnosti policajtov?

Pokyny

Aké informácie sú pre nás relevantné?

  • Formulár slúži na podávanie informácií o páchaní, resp. podozrení z páchania trestnej činnosti policajtov. Sú to teda všetky informácie, ktoré by mohli pomôcť odhaliť protiprávne konanie policajtov.
  • Pre identifikáciu policajta je dôležité uviesť osobné číslo policajta, ktoré nosí na uniforme, príp. meno alebo aspoň opis osoby.
  • Ďalšou dôležitou informáciou je uvedenie miesta a času udalosti.

Musím pri zasielaní informácií cez formulár uviesť svoje meno a priezvisko?

  • Vaša identita a vaše kontaktné údaje môžu byť pre nás veľmi cenné v prípade, ak potrebujeme upresniť informácie, ktoré ste nám cez formulár zaslali. Nemusíte ich však uvádzať, ak máte obavy, že by ste podaním závažných informácií o trestnej činnosti policajta mohli byť akýmkoľvek spôsobom ohrození.
  • V prípade, ak sa chystáte podať trestné oznámenie, je lepšie tak urobiť písomne alebo ústne, nakoľko podľa ustanovenia § 62 ods. 1, Trestného poriadku (zákon č. 301/2005 Z.z.) :  "Podanie sa posudzuje vždy podľa obsahu, aj keď je nesprávne označené. Možno ho urobiť písomne, ústne do zápisnice, telegraficky, telefaxom, elektronickými prostriedkami podpísané so zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona alebo bez zaručeného elektronického podpisu. Podanie urobené telegraficky, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami bez zaručeného podpisu treba potvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice do troch pracovných dní, inak sa o podaní nekoná."
  • Úrad inšpekčnej služby preveruje a vyhodnocuje všetky podania prijaté prostredníctvom elektronického formulára v rámci svojej príslušnosti. Tieto informácie sú pre nás dôležité a v prípade ich potvrdenia po preverení našou vlastnou operatívno-pátracou činnosťou, môže byť obsah Vášho podania následne úspešne objasnený v trestnom konaní a páchatelia trestnej činnostispravodlivo potrestaní.

Čo ak mám informácie, ktoré sa netýkajú trestnej činnosti, ale sú porušením zákona?

  • Informácie, ktoré sa týkajú sťažností na policajtov, alebo nesúhlasu s postupom policajta a podobne, prosím neposielajte cez tento formulár, ale obráťte sa na útvary kontroly krajských riaditeľstiev PZ, Prezídia PZ alebo útvar kontroly Úradu inšpekčnej služby.
  • Vybavovanie sťažností upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Ak je podanie urobené elektronickými prostriedkami bez zaručeného podpisu, Úrad inšpekčnej služby nie je povinný oznamovateľovi oznámiť výsledok šetrenia.

PODAŤ OZNÁMENIE

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy